Flowers or explosions | Квіти чи вибухи

КВІТИ ЧИ ВИБУХИ. Альона Кузнєцова

21.09.23 – 7.10.23
Відкриття 21.09.23 о 18:30

Forsa Gallery представляє виставку Альони Кузнєцової “Квіти чи вибухи”, в якій художниця звертається до осмислення шизофренічної дихотомії квітучого життя та смерті.

До проекту увійшли картини, графічні роботи на папері та об’єкти (живі квіти, кістки тварин у скляних кобах), над якими А.Кузнєцова працювала впродовж 2022 та 2023 років, що дає можливість прослідкувати рефлексію автора щодо війни від самого початку.
В перші місяці вторгнення всі українці пережили тяжкий стрес, який забрав відчуття весни, краси пробудження природи, але поступово ми навчились жити, працювати і навіть знаходити натхнення перебуваючи занадто поряд з війною.

В своїх зворушливих картинах А.Кузнєцова використовує багатошарову мішану техніку, що включає живопис, аплікацію, вишивку і цяткування бісером, звертаючись до традицій українського ужиткового мистецтва, а також в’язані її бабусею серветки у вигляді квітів. Майже на всіх роботах присутні очі спостерігача подій, а кожна з робіт має назву того контексту, що був актуальним на момент її створення.

Художниця в проекті «Квіти чи вибухи» ставить ряд запитань. Що є війна, як не глобальні зміни, коли виживає той, хто гнучкіше пристосовується або до ризиків, або до умов, хто пройшов і подолав травму, і знаходить ресурс та сенс радіти, і отримувати задоволення? Що є квітка, як не маніфестація життя, така крихка і недовговічна? Вибух, як символ, схожий на квітку, з центру на периферію. Є навіть гармати з назвою Піони, а візуально вогонь їх пострілу схожий на півонію. Хіба це не символічно? Вибухи досі відбуваються по всій Україні, гинуть люди, а квіти продовжують цвісти, незважаючи ні на що.

Альона Кузнєцова – міждисциплінарна художниця, яка працює з такими медіа: живопис, графіка, ленд-арт, відео, керамічна скульптура, інсталяція. Основним фокусом її творчості є образ у мистецтві, його трансформація та зміни з часом, а також циклічний феномен життя та смерті.

Народилась у 1986 р. Закінчила Київський Національний Університет Будівництва і
Архітектури, спеціальність Образотворче мистецтво (2008). Учасниця персональних та
групових виставок, резиденцій та арт-ярмарок на батьківщині та за кордоном. Твори
художниці знаходяться в приватних колекціях України, США, Великобританії,
Австралії, Німеччини, Італії, Чехії, Швейцарії, Іспанії, Гонконгу, Франції. Живе та
працює в Києві.

Основні виставки:
2023
Концентрація волі, M17 Contemporary art centre, Київ.
Ukrainian 12, Portraits Іnternational gallery, Брюссель.
Пробудження, Музей Історії Києва.
2022
From Ukraine with love, Gallerie Lorien, Копенгаген.
І підіймайся!, галерея Лавра, Київ.
The art of resistance, Sala d’Exposicions Municipal, Валенсія.
2020
Objects Art Prize 2020, Шоколадний будинок, Київ.
Середовище існування, галерея Лавра, Київ.
2019
Механічний балет. Акт 3, Французький інститут, Київ.
Траєкторія, Mironova foundation, Київ.
Collective art show, Van Gogh art gallery, Мадрид.
Verbalization, галерея Лавра, Київ.
Анатомія симулякра, Modern Art Research Institute, Київ.
Objects Art Prize 2019, Шоколадний будинок, Київ.
Art Bodensee, Dornbirn, Austria.
2018
Flux, Triptych: Global Arts Workshop, Київ.
Механічний балет, White World, Київ.
International Modern Art Exhibition, Seoul.
2017
KILL BILL, America house, Київ.

FORSA GALLERY – одна з провідних арт-галерей Києва, яка представляє сучасне мистецтво в Україні та закордоном. Галерею було засновано у 2019 р. Алісою Нанавовою, куратором та галеристкою з більш ніж 10-річним досвідом роботи в
міжнародному арт-бізнесі, реалізації маштабних виставкових проектів у Відні, Брюсселі, Базелі, Лондоні, участі в арт-ярмарках, формуванні приватних та корпоративних колекцій.

FORSA GALLERY співпрацює з найкращими митцями України, як відомими, так і молодими, та пропонує широкий вибір творів мистецтва, живопису, графіки, скульптури, фотографії, кераміки. Серед художників галереї представлені такі відомі імена, як Анатолій та Ганна Криволап, Олег Тістол, Олександр Ройтбурд, Арсен Савадов, Роман Жук, Олександр Клименко, Олексій Литвиненко, Андрій Блудов, Петро Бевза, Артем Волокітін, Роман Михайлов, Марія Куліковська, WAONE Interesni Kazki та ін.

Галерея знаходиться у п’ятизірковому готелі Hyatt Regency Kyiv в самому серці Києва, де у затишній атмосфері можна відвідати виставку, отримати кваліфіковану консультацію та обрати твори мистецтва.

Партнери виставки:
Національний науково-природничий музей НАН України та Квіткарня Ю

FORSA GALLERY
Вул. Алли Тарасової, 5, Київ
Hyatt Regency Kyiv
-1 поверх
+380500344448
alice@forsa.gallery
Вхід вільний
Вт. – Сб.
11:00 – 19:00

Facebook-event


ALENA KUZNETSOVA x Forsa Gallery x Hyatt Regency | Flowers or explosions | | View info

FLOWERS OR EXPLOSIONS. Alena Kuznetsova
21.09.23 – 7.10.23
Opening on 21.09.23 at 6:30 p.m
Forsa Gallery presents Alena Kuznetsova’s exhibition “Flowers or Explosions”, in which the artist addresses the understanding of the schizophrenic dichotomy of blooming life and death.

The project includes paintings, graphic works on paper, and objects (fresh flowers, animal bones in glass cases), which A.Kuznetsova was creating during 2022 and 2023, that makes it possible to follow the author’s reflection on the war from the very beginning.

In the first months of the invasion, all Ukrainians experienced severe stress, which took away the feeling of spring, the beauty of the awakening of nature, but gradually we learned to live, work and even find inspiration while being too close to the war.

In her touching pictures A.Kuznetsova uses a multi-layered mixed technique, which includes painting, appliqué, embroidery and beading, referring to the traditions of Ukrainian applied art, as well as napkins in the form of flowers knitted by her grandmother. Almost all works have the eyes of an observer of events, and each of the works has the name of the context that was
relevant at the time of its creation.

The artist in the project “Flowers or explosions” asks a number of questions. What is war, if not global changes, when the one who survives is the one who adapts more flexibly either to risks or to new conditions, who has gone through and overcome trauma, and finds the resource and meaning to rejoice and get pleasure? What is a flower, if not a manifestation of life, so fragile and short-lived? Burst like a flower-like symbol from the center to the periphery. There are even cannons called Peonies, and visually the fire of their shot looks like a peony. Isn’t that symbolic? Explosions still occur all over Ukraine, people die, and flowers continue to bloom, no matter what.

Alena Kuznetsova is an interdisciplinary artist who works with the following media: painting, graphics, land art, video, ceramic sculpture, installation. The main focus of her work is the image in art, its transformation and changes over time, as well as the cyclical phenomenon of life and death.

Born in 1986. Graduated from the Kyiv National University of Construction and Architecture, Master’s degree in Fine arts (2008). Participant of personal and group exhibitions, residencies and art fairs at home and abroad. The artist’s works are in private collections of Ukraine, USA, Great Britain, Australia, Germany, Italy, Czech Republic, Switzerland, Spain, Hong Kong,
France. Lives and works in Kyiv.

Main exhibitions:
2023
Concentration of the will, M17 Contemporary art center, Kyiv.
Ukrainian 12, Portraits International gallery, Brussels.
Awakening, Kyiv History Museum.
2022
From Ukraine with love, Gallerie Lorien, Copenhagen.
And get up!, Lavra gallery, Kyiv.
The art of resistance, Sala d’Exposicions Municipal, Valencia.
2020
Objects art prize 2020, Chocolate House, Kyiv.
Habitat, Lavra Gallery, Kyiv.
2019
Mechanical ballet. Act 3, French Institute, Kyiv.
Trajectory, Mironova foundation, Kyiv.
Collective art show, Van Gogh art gallery, Madrid.
Verbalization, Lavra Gallery, Kyiv.
Anatomy of a simulacrum, Modern Art Research Institute, Kyiv.
Objects Art Prize 2019, Chocolate House, Kyiv.
Art Bodensee, Dornbirn, Austria.
2018
Flux, Triptych: Global Arts Workshop, Kyiv.
Mechanical ballet, White World, Kyiv.
International Modern Art Exhibition, Seoul.
2017
KILL BILL, America house, Kyiv.

FORSA GALLERY is one of the leading art galleries in Kyiv, which represents contemporary art in Ukraine and abroad. The gallery was founded in 2019 by Alisa Nananova, a curator and gallerist with more than 10 years of experience in the international art business, implementation of large-scale exhibition projects in Vienna, Brussels, Basel, London, participation in art fairs,
formation of private and corporate collections.

FORSA GALLERY cooperates with the best artists of Ukraine, both famous and young, and offers a wide selection of works of art, painting, graphics, sculpture, photography, ceramics.

Among the artists of the gallery are such well-known names as Anatoly and Anna Kryvolap, Oleg Tistol, Oleksandr Roitburd, Arsen Savadov, Roman Zhuk, Alexandrer Klymenko, Oleksiy Lytvynenko, Andrii Bludov, Petro Bevza, Artem Volokitin, Roman Mykhailov, Maria Kulikovska, WAONE Interesni Kazki etc.

The gallery is located in the five-star hotel Hyatt Regency in the heart of Kyiv, where you can visit the exhibition, get qualified advice and choose works of art.

Exhibition partners:
The National Science Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine and Flower
Shop Yu

FORSA GALLERY
5, Ally Tarasovoi St.
Hyatt Regency Kyiv
-1 Floor
+380500344448
alice@forsa.gallery
Free entrance
Tuesday – Sat.
11:00 – 19:00

Facebook-event


Press | Преса 


Роботи | Artworks 

 

Relations with the image I

“Man and animal differ in history, and memory, both on a personal and social level.

Our relationships are also our stories, shared with others.

Our values ​​are the stories that motivate us to action. Our culture is our collective history. The stories we tell ourselves can destroy us, and they can heal us.

There is no life without our body, but our stories created in the body live longer than corporeality. We remember people longer than their bodies live, and our traditions live longer than our buildings. Even if we don’t influence the passage of time, we do influence exactly how we use it and what stories we leave behind.

 

Stand with Ukraine | Support Ukrainian Artist


‼️How you can help Ukrainian artist now‼️

  • You can buy original paintings that are available on the main page of my website alenakuznetsova.com DM via Instagram, What’s up, or email, and I provide you with all detail about payment and shipping to your country via Ukrposhta (Ukrainian Post Service).

Saatchi prints and delivers posters on their own, checking the quality. I receive half of the price you pay in 30 days (excluding % of platform and delivery expenses). The other way is to order a digital file in good quality from me directly and to print it yourself in your city. You just need to write me, say what print do you want, and send money via PayPal (info@alenakuznetsova.com). In this case, any print will be $30.

Also,

You can find prices right under each artwork. All these graphics are original artworks on paper. With or without framing.


 

It won’t be quick, I think about a month, but rather cheap and I know it works right now. Please write me in DM or by email to book/order the piece you’ve chosen and send money via PayPal (info@alenakuznetsova.com). It works without any commission now! First I shall gather some orders, then I’ll go to Kyiv (cause all my works are there) and send the pieces you’ve chosen asap.
If any questions or suggestions:

 

#standwithukraine

#supportukrainianartist

#alenakuznetsovaartist

‼️How you can help Ukrainian artist now‼️

Fantastic fungi

What exactly interests me about mushrooms is that this is the most mysterious, the most ancient of all living things, and perhaps the least studied kingdom, endowed with its own intelligence.

They (mycelium, fungi)  are everywhere and much closer in the genome to humans than to plants! This is a web that connects different organisms and transmits information, in fact, they are the prototype of the Internet.

These are saprophytes that at the end of the food chain break down matter, turning it into a nutrient soil for further life, and, therefore, they are at the beginning of the chain at the same time! They teach us not to be afraid of death because it is an integral part of the program. There is a theory that it was psilocybin that contributed to the fact that primitive people began to realize themselves, found a language and a tool of labor …

My passion for this kingdom is multifaceted. As an artist, I am interested in the diversity of the external form of fruiting bodies, and as a person, I am interested in the use in medicine, biodesign, construction, and even robotics. Somehow I feel like we can learn a lot from these often inconspicuous and humble creatures.

 

Photo by @andriikuzminph

My Grail sculpture (ceramics, glaze) and painting from the new Stripes-10 series (diptych, oil on canvas).