Течія | FLUX

ТЕЧІЯ | АЛЬОНА КУЗНЄЦОВА

05.07 – 07.08.2018
Щодня, 11.00 – 19.00
Вхід вільний

Презентація о 19.00 у четвер 05.07

Triptych: Global Arts Workshop представляє динамічну нову серію робіт молодого майстра нефігуративного живопису Альони Кузнєцової:

«Течія. Ці роботи об’єднує динаміка, рух і баланс у гамі, а також період створення (2016—2018 рр.). Потік кольору затягує глядача у діалог на мові безпредметного живопису, промовляє і резонує у свідомості, не нав’язуючи ніякого зайвого повідомлення: свідомість знаходить відпочинок у гармонії в наш шалений час водоспаду текстів, реклами, зображень. Кожна робота створює свою амплітуду вібрацій, розкриваючи зміст та ритміку природних та психологічних явищ.»

Живописна техніка, в якій працює Альона останні роки, має рухому, плинну, гнучку сутніть і є власним ноу-хау авторки. Робота з рідким, текучим матеріалом є значно складнішою, ніж робота з «твердим», наприклад, олійними фарбами: треба зберігати баланс між відпусканням і контролем, думати на декілька кроків наперед, бути готовим до роботи з непередбачуваностями. Течія кольору, як плин часу або свідомості, має напрямок — у глибину, і основний принцип — змінність.

Про художника

Альона Кузнєцова (1986 р.н.) свідомо і самовіддано розвиває живописний талант вже третє десятиліття, і з 2007 року працює в жанрі безпредметного живопису. 1998-2002 рр. навчалась у дитячій художній школі м. Світловодськ (Кіровоградська обл.), а 2003-2008 рр. за спеціальністю Образотворче мистецтво на архітектурному факультеті Київського національного університета будівництва і архітектури. Заклавши міцний академічний фундамент своїй творчій діяльності, Альона продовжувала вдосконалювати свою майстерність і критичний апарат у Контемплятивній школі живопису з Анастасією Бороніною (Санкт-Петербург, Росія, 2007-2010 рр.), Школі сучасного мистецтва при ІПСМ (2014-2015 рр., Київ), у Новій художній школі та Школі візуальних комунікацій (2015 р., Київ).

З 2009 року активна учасниця колективних мистецьких проектів в Україні і Великій Британії, вкл. «А4. Шариковая ручка» Karas Gallery; «Украинский пейзаж», Мистецкий Арсенал; «Drawing Utopias», IKLECTIK ART LAB, Лондон; «Marry me!», Zenko Foundation.

«ТЕЧІЯ» — восьма персональна виставка Альони Кузнєцової в Києві.

Facebook EVENT: https://www.facebook.com/events/1849882718404114/

 Презентація каталога 2 серпня о 19:00.

Facebook EVENT: https://www.facebook.com/events/481370735660279/


 

FLUX | ALENA KUZNETSOVA

05.07 – 07.08.2018
Daily, 11.00 – 19.00
Free entry

Launch at 19.00 on Thursday 5th July 2018

Triptych: Global Arts Workshop presents a dynamic new series of works by Alena Kuznetsova, a young master of abstraction:

“Flux. What these works have in common is the dynamic, movement, and balance in their palette, as well as their period of creation (2016—2018). The flow of colour engages the viewer in a conversation in the language of non-figurative painting, speaking out and resonating in their consciousness, without the burden of any unnecessary message. Thus, the mind finds rest in harmony in our frenetic time of endless flows of text, adverts, images. Every artwork suggests its own vibrational frequency, exploring the essence and rhythm of natural and psychological phenomena.”

The painting technique favoured by Alena in recent years has a moving, fluid, flexible quality; its technological basis remains a closely-guarded secret. In her opinion, artworks created with fast-flowing, liquid materials are much more complex than works with ‘solid’ paint, for example, with oils: one must keep the balance between control and release, think several steps ahead, and be ready to act quickly when things don’t quite go to plan! The flux of colour, like the flow of time or of consciousness, is directed towards the depths, its ruling principle: changeability.

About the artist

Alena Kuznetsova (b. 1986) has dedicated herself to developing her artistic talent for over two decades, and since 2007 has been working exclusively in the genre of non-figurative painting. Between 1998 and 2002 she studied at the Svitlovodsk Children’s Art School (Kirovohrad region), and between 2003 and 2008 was a Visual Arts student of the Dept. of Architecture at the Kyiv National Construction and Architecture University. Having laid a solid academic foundation to her creative work, Alena continued perfecting her craft and her critical apparatus at the Contemplative Painting School with Anastasia Borodina (St Petersburg, Russia, 2007-2010), the School of Contemporary Art at the Institute of Problems of Contemporary Art (Kyiv, 2014-2015), the New Art School and the School of Visual Communications (Kyiv, 2015).

Since 2009 Alena has actively participated in numerous group exhibitions in Ukraine and the UK, including ‘A4. Ball Point Pen’, Karas Gallery; ‘Ukrainian Landscape’, Mystetsky Arsenal; ‘Drawing Utopias’, IKLEKTIK ART LAB, London; ‘Marry me!’, Zenko Foundation.

FLUX is the eighth solo exhibition of Alena Kuznetsova in Kyiv.

Facebook EVENT: https://www.facebook.com/events/1849882718404114/


 


Вечір відкриття | Opening evening