VALUES ON THE WAY | Дорогоцінності

Збараж – Київ – Берлін

Групова виставка сучасного мистецтва резидентів Літньої програми на честь Назарія Войтовича.
Куратор – Людмила Ничай

Автори: Альона Кузнєцова, Анастасія Костенко, Каріна Василенко (Karina Sofit), Лариса Федоренко, Павло та Юлія Шпильові (Feelm Production), Валерія Тарасенко і Станіслав Толкачов, Олександра Павловська, Сергій Ковальов.
Нашарування культур та зсувів в уявленнях про світ формує глибокі рельєфи заселених ландшафтів усієї планети. Ми фокусуємось на малому пікселі Земної поверхні (с.Травневе), аби зрозуміти механіку їх творення у лабораторних умовах.
Ми несемо власні ціннісні картини та слідуємо своїм сформованим звичним та комфортним моделям поведінки та формування словоформ, тобто суб’єктивним стереотипам. Виходячи із власних зон комфорту ми потрапляємо у сердовище нове і стаємо обережні та очікуємо спротиву, готуємось до найгіршого, або очікуємо найкращого. Переступаючи власну межу, ми заходимо з дозволом чи без у чужу, що також провокує первинний спротив.
Пильно придивлятись та слухати свій внутрішній голос ми вчимось лише поряд з людиною, що голосно щось виголошує, подекуди ця людина – ми самі. Ми знаходимо близькі чи далекі нашому космосу вібрації, а деколи навіть відчуваємо ультразвуки, разом з іншими вчимося розуміти більше ніш розуміли до того. З будь якої подорожі ми повертаємося новими людьми, залишаючи власні сліди по дорозі.
Найціннішим є контакти між людьми, між людьми та природою, між природними системами, що дають нам поняття про те, як влаштований той світ, що є нашою домівкою і ми за неї відповідальні.


VALUES ON THE WAY
Group exhibition of contemporary art of residents of the Summer program in honor of Nazariy Voitovych.
The curator is Liudmila Nichai.

Zbarazh – Kyiv – Berlin

Authors: Alena Kuznetsova, Anastasyia Kostenko, Karina Sofit Karina Vasilenko (Karina Sofit), Larissa Fedorenko, Paul and Julia Shpylovi (Feelm Production), Valeriya Tarasenko, Olexandra Pavlovska, Sergi Kovalov.

Stratification of cultures and landslides in the world perceptions forms the deep reliefs of the inhabited landscapes of the entire planet. We focus on a small pixel of the Earth’s surface (Travneve village) to understand the mechanics of creation of those perceptions in laboratory conditions. We carry our own pictures of values and follow our formed habitual and comfortable patterns of behavior and the formation of word forms that are subjective stereotypes. Based on our own comfort zones, we fall into a new environment, becoming careful and expect resistance, getting ready for the worst, or expecting the best. Transgressing our own limit, we enter another’s territory, with or without a permission, that also provokes primary resistance. We learn to take a close look and listen to our inner voice only near the person who says something aloud sometimes those persons are we ourselves. We find vibrations close or far to our space, and sometimes even feel ultrasounds, together with others we learn to understand more than we could do before that. From any trip, we return new, leaving our own trails on the road. The most valuable are contacts between people, between people and nature, between natural systems, that give us the understanding of how the whole world, that is our home and we are responsible for, is constructed.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/219578285349204/


Увертюри. Щоденник | Overtures. Diary


Укр

Увертюри. Щоденник

Десять робіт – десять днів спостереження у композиції з площин, ліній і кольору.

Багатошаровий безпредметний живопис різних матеріалів, які динамічно рухаючись, нагадують густе звучання музичної композиції, що триває не тільки в просторі, але й у часі.

Щоденне спостереження того, як сильно впливає оточення і спілкування (середовище) на те, що виникає на полотні в результаті роботи. Останні два роки я часто змінюю майстерні і усвідомлюю, як свідомість перебудовує свої звичні патерни в нових обставинах, як спілкування з новими цікавими митцями насичує мій мистецький словник та зміщує з мертвої точки багато стереотипів, спонукаючи народження нових підходів і проектів.

“Увертюра. Щоденник” – це продовження тривалого проекту Альони Кузнєцової і Тараса Поповича “Механічний балет” (за однойменним фільмом Фернана Леже з оркестром для механічних інструментів Джорджа Антейла, 1924 р.).

Альона Кузнєцова – київська професійна художниця. У своїй мистецькій практиці звертається до тем кольору, медіа аскетизму, присутності-відсутності образу, плинності часу, мови. Працює в медіа живопису, графіки, інсталяціі, фото і відео.


En

Overtures. Diary
Ten works – ten days of observation in composition of planes, lines and colors.
The multi-layered, non-object painting of various materials that are dynamically moving, remind the dense sound of musical composition that lasts not only in space but also in time.
Daily observation of how strongly the environment and communication influence on a result of work that arises on canvas.

For the last two years artist often changes workspaces and realizes how consciousness rebuilds its usual patterns in new circumstances, how communication with new interesting artists enriches her vocabulary and shifts away from the deadlock many stereotypes, prompting the birth of new approaches and projects.
“Overture. Diary” is a continuation of the long-term project of Alena Kuznetsova and Taras Popovich “Ballet mecanique” (after cognominal Fernand Leger’s movie with George Anteil’s orchestra for mechanical instruments, 1924).

Alena Kuznetsova – professional Kyiv artist. She refers to the themes of color, asceticism, the presence-absence of the image, language and fluidity of time in her artistic practice. Works with the media of painting, graphics, installation, photo and video.


Відкриття | Exhibition opening

Київ, ЦеГлинаАрт

 Berlin, Lite-haus Galerie + Projektraum